Gustav Klipped

Gustav Klipped

Regular price $4.00
Size: 4 1/4" x 5 1/2"